Клинични изследвания


КНИГАТА НА ФРОЛОВ
ще Ви разтърси! Не пропускайте
.

На тази страница може да се запознаете с клиничните изследвания с резултати за ефективността на положително въздействие на тренажора ТДИ-01 Феномен Фролова върху огромен спектър от заболявания.

Клинични изпитания на дихателния тренажор ТДИ-01 са проведени в следните медицински учреждения:

Държавно министерство на здравеопазването на Руската федерация

Институт по физиология СО РАМН (Руска академия на медицинските науки, филиал Сибир), г. Новосибирск.

Държавна медицинска академия, г. Омск (катедра по пулмология в педиатрията)
3-та градска болница, г. Омск

Медицински център «Народен доктор», г. Омск

Кардиологичен център, г. Омск

Ивановска държавна медицинска академия (областна клинична болница)

Ярославска държавна медицинска академия (катедра по поликлинична педиатрия, катедра по бионеорганична и биофизична химия)

ГИДУВ – Държавен институт за усъвършенстване на лекарите, г. Новокузнецк (катедра по акушерство и гинекология на медицината).

Център за ендогенно дишате, г. Ярославл

Киевска медицинска академия (катедра по пулмология)

Документи за клинични изпитания на тренажора ТДИ-01 .

Лечение на диабет 2 тип.

“Отчет за провеждането на научно-изследователска работа по темата „Оценка на клиничната ефективност на методиката дихателни упражнения, изпълнявани с помощта на тренажор дихателен индивидуален ТДИ-01 при болни от захарен диабет тип 2″, проведена в Държавна медицинска академия, г. Омск, Русия.

Протокол от клиничните изпитания на тренажор дихателен индивидуален ТДИ-01, исползван като средство за провеждане на дихателна гимнастика при пациенти с инфилтративна туберкулоза на белите дробове

Клинични изпитания от 05.05.1995 в МОНИКИ МЗМП РФ (Московски областен научно-изследователски клиничен институт към Министерството на здравеопазването и медицинската промишленост на Руската федерация) г. Страници: от 1 до 5

Протокол от медицинските изпитания на «Тренажор дихателен индивидуален» ТДИ-01 във 2-ри Московски медицински институт Н.И.Пирогов от 09.06.1995 г. Страници от 1 до 4

Протокол от клиничните изпитания на опитния образец образец «тренажор дихателен индивидуален» ТДИ-01, проведени в НИИ по педиатрия към РАМН (Руската академия на медицинските науки) от 4 май до 5 юни 1995 г. Страници от 1 до 7

Протокол от клиничните изпитания в Института по клинична и експериментална хирургия към АМН (академията на медицинските науки) на Украйна от 13.12.1999 г.

Титулна страница на научната публикация за резултати от използването на ТДИ-01 при болни от бронхиална астма в Ивановската държавна медицинска академия (скан)

Титулна страница на научната публикация за резултати от използването на ТДИ-01 при синдрома на изтощаване на дихателната мускулатура при болните от бронхиална астма в Ивановската държавна медицинска академия (скан)

Протокол от клинични изпитания на тренажор дихателен индивидуален ТДИ-01, проведени в катедрата по фтизиатрия и фтизиохирургия на Държавната медицинска академия г. Омск, Тренажорът е използван като средство за провеждане на дихателна гимнастика при пациенти с инфилтративна туберкулоза на белите дробове.

Титулна страница на Протокола за клинични изпитания в НИИ по педиатрия

Заключение от изпитанията в Медицински университет, г. Самара

Протокол от клинични изпитания във 2-ри Московски медицински институт Н.И.Пирогов 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист

Акт за клинични изпитания в Медицинския Радиологичен Научен център към РАМН (Руската академия на медицинските науки)

Протокол от клинични изпитания на тренажор дихателен индивидуален ТДИ-01, използван като средство за провеждане на дихателна гимнастика при пациенти с инфилтратна туберкулоза на белите дробове.

Д.м.н., профессор Цирельников Н. И. Теоретические аспекты оздоровительного дыхания в клинической практике. Научный Центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН (Новосибирск)

Д.м.н., профессор Кривощеков С. Г. Физиологические основы регуляции дыхания. Институт физиологии СО РАМН (Новосибирск)

Д.м.н., профессор Кривощеков С. Г., Ковтун Л. Т. Сочетанное действие дополнительного сопротивления дыханию, гипоксии и гиперкапнии на организм женщин. Институт физиологии СО РАМН (Новосибирск)

Профессор Балуда М. В., Демидов Ю. И., Серов В. В., Разин А. С. Результаты применения индивидуального дыхательного тренажера ТДИ-01 у больных бронхиальной астмой. Кафедра внутренних болезней № 3 (Заведующий кафедрой — академик
РАМН Соколов Е.И.) Московского медицинского стоматологического института.
(Москва)

Калинина О. В., Основина И. П., Марьянова О. В. Роль и место гипоксически-гиперкапнических тренировок с использованием ТДИ-01 в ступенчатой терапии обострения бронхиальной астмы. Ивановская государственная медицинская академия.
Областная клиническая больница (Иваново)

Д.м.н., профессор Сухов В. М. Влияние индивидуального тренажера ТДИ-01 на состояние бронхиальной проходимости и функциональную активность дыхательной мускулатуры у больных бронхиальной астмой и хроническим обструктивным бронхитом. Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии

Самарского медицинского университета. Бетанели Т. Ш. (врач-пульмонолог)

Панащук И. О. Заведующий отделением бронхиальной астмы Института фтизиатриии пульмонологии им. Ф.Г. Яновского (директор института —

академик АМН Украины, профессор Фещенко Ю. И.). Отчет о проведении исследований по апробации дыхательного тренажера Фролова ТДИ-01

К.м.н. Кулешова Н.И. Применение дыхательного тренажера Фролова в кардиологии. Городская клиническая больница №3 (Омск)

Быков А. В. Методика дыхания на дыхательном тренажере Фролова (ТДИ-01) при заболеваниях сердечнососудистой системы.

Санаторий-профилакторий «Красный Перекоп» (Ярославль)

Толмачева Т. В. Метод эндогенного дыхания в реабилитации кардиологических больных. Институт физиологии СО РАМН (Новосибирск)

Билинская М. Н., Билинский Е. А. Опыт применения дыхательного тренажера Фролова в реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда.

Киевская медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика. Поликлиника семейного врача «Русановка» (Киев)

Чухриенко Н. Д., Карпова Н. К, Зражевская И. А., Бражник И. С, Саусь О. Н. Исследование эффективности применения дыхательного тренажера

Фролова в комплексной терапии больных с гипертонической болезнью. Днепропетровская медицинская академия, Центр реабилитации ГКБ № 7 (Днепропетровск)

Быков А. В. Применение дыхательного тренажера Фролова (ТДИ-01) при лечении больных с различными заболеваниями.

Санаторий-профилакторий «Красный Перекоп» (Ярославль)

Бухвалова Э. Н. Данные по лечебной гимнастике на дыхательном тренажере Фролова.
Клиническая больница № 8 (Ярославль)

Черепко И. И. Особенности занятий на тренажере Фролова у ослабленных больных.
Медицинский центр «Динамика» (Новосибирск)

Мальчиков В. В. Метод эндогенного дыхания в реабилитации женщин с патологическим климаксом. Кафедра акушерства и гинекологии,

ГИДУВ (Новокузнецк)

Д.м.н., профессор Зубков В. И. Протокол клинических испытаний тренажера дыхательного индивидуального ТДИ-01.

Зав. отделением анестезиологии и интенсивной терапии Института клинической и экспериментальной хирургии АМН Украины (Киев)

Степанова Т. В. Применение тренажера Фролова в педиатрической практике. Медицинский центр (Новосибирск)

К.м.н. Мещеряков В. В. Опыт использования тренировок дыхания на аппарате Фролова у детей с бронхиальной астмой.

Омская государственная медицинская академия (Омск)

Краскова Е. Н., Кульшина Т. М. Опыт применения аппарата Фролова у детей с бронхиальной астмой.

Отделение долечивания «Падь Еловая» Ивано-Матренинской детской больницы (Иркутск) лист1 лист2 лист3

Пенькова В. С. Опыт применения дыхательного тренажера Фролова в лечении бронхиальной астмы у детей.

Врач-аллерголог детской поликлиники Дорожной клинической больницы (Ярославль)

Туз В. В. Применение дыхательного тренажера Фролова в реабилитации детей, больных сахарным диабетом.

Врач-эндокринолог Центра эндогенного дыхания (Ярославль)

Ганчукова М. Ю., Степанова Т. В. Результаты применения дыхательного тренажера (ТДИ-01) в детском противотуберкулезном санатории

(Новосибирск) лист №1 лист №2

Соболева Д. В. Клиническая эффективность применения тренажера ТДИ-01. Главный врач поликлиники ДКБ № 1 (Ижевск)